Met belasting voordeel
Extra pensioen opbouwen?
www.aegonbank.nl


Pensioengat?
Begin gelijk met bijsparen
www.brandnewday.nl


Haal meer uit uw
ontslagvergoeding.
www.aegonbank.nl

Ontwoekerpakket 120x60
online adverteren www.m4n.nl
Home arrow Lijfrentesparen arrow Vrijkomende Lijfrente

De mogelijkheden voor uw vrijkomende lijfrentekapitaal

U heeft jaren geleden een lijfrenteverzekering afgesloten.Waarschijnlijk wilde u uw pensioen kunnen aanvullen of u verwachtte dat u vóór uw 65ste zou willen stoppen met werken. De einddatum van uw verzekering is nu in zicht en de vraag is wat u gaat doen als het geld vrijkomt. U kunt uw lijfrentekapitaal meestal niet zomaar vrij besteden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u een lijfrente-uitkering krijgt.

3 scenario’s

Er zijn in de basis 3 scenario's voor uw vrijkomende lijfrente kapitaal. U kunt kiezen voor een:
  • Direct ingaande lijfrente
  • Uitkering in één bedrag
  • Uitkering op een later tijdstip

Direct ingaande lijfrente

Van het vrijkomende geld kunt u een direct ingaande lijfrente kopen. Na aankoop ontvangt u elke maand, 3 maanden of elk jaar een uitkering. Deze uitkering kan tijdelijk of levenslang plaatsvinden. Dit kan op basis van een verzekering of banksparen.

Uitkering in één bedrag

Lijfrenteverzekeringen zijn alleen fiscaal gunstig als u zich aan de regels houdt. Als u direct wilt kunnen beschikken over het vrijkomende lijfrentekapitaal en geen direct ingaande Lijfrenteverzekering of lijfrentesparenrekening koopt geldt het volgende.

Oud regime

Het eindbedrag van uw verzekering of polis wordt tot uw inkomen gerekend, wat betekent dat u direct over het hele bedrag inkomstenbelasting (box 1 met een maximaal tarief van 52%) moet betalen.

Nieuw/huidig regime

Het hele eindbedrag (minimaal de optelsom van betaalde premies/stortingen, ook als uw eindbedrag lager uitvalt) wordt tot uw inkomen gerekend. Dat betekent dat u over het hele bedrag in één keer inkomstenbelasting moet betalen. Bovendien legt de Belastingdienst u een boete op van 20% van het eindbedrag, dit wordt ook wel aangeduid als verschuldigde revisierente.

Uitkering op een later tijdstip

Heeft u het geld nu nog niet nodig? Dan kunt u – onder voorwaarden – zonder fiscale gevolgen en met behoud van rechten de ingangsdatum van uw lijfrente-uitkeringen uitstellen. Dit kan op basis van een verzekering of banksparen.

Oud, nieuw en huidig regime

De belastingwetgeving is regelmatig gewijzigd. Lijfrenteverzekeringen kunnen hierdoor te maken hebben met verschillende belastingregimes. Dit heeft gevolgen voor wat u met uw vrijkomende lijfrentekapitaal mag doen. Hieronder een nadere uitleg over de regimes.

De drie regimes op een rij:

Oud regime (Pré Brede Herwaardering)
Koopsom voor 1 januari 1992 of premiebetalende lijfrenteverzekering voor 16 oktober 1990. Als de lijfrenteverzekering is aangepast aan de Wet inkomstenbelasting 2001 en er vanaf 2001 nog premies zijn betaald, dan is op dat deel het huidige regime van toepassing.

Voor oud regime geldt dat u vrij bent om te kiezen wie de verzekerde, verzekeringsnemer en begunstigde is. Hierdoor is het mogelijk de uitkeringen bijvoorbeeld te laten toekomen aan uw kinderen. Dit kan onder voorwaarden fiscaal zeer gunstig uitpakken. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

Nieuw regime (Brede Herwaardering)
Koopsom tussen 1 januari 1992 en 1 januari 2001 of premiebetalende lijfrenteverzekering vanaf 16 oktober 1990 en tot 1 januari 2001. Voor nieuw regime geldt dat u zelf verzekerde, verzekeringsnemer en begunstigde bent.

Huidig regime (Wet inkomstenbelasting 2001)
Elke koopsom of premiebetalende lijfrenteverzekering met een ingangsdatum vanaf 1 januari 2001 en elke premiebetalende lijfrenteverzekering vanaf 16 oktober 1990 waarvoor nog steeds premie wordt betaald. Voor huidig regime geldt dat u zelf de verzekerde, verzekeringsnemer en begunstigde bent.

Afhankelijk van het belastingregime zijn er beperkingen in de mogelijkheden voor de uitkeringen. Onderstaand treft u een globaal overzicht aan.

Pré Brede Herwaarderingsregime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Vrij te kiezen Vrij te kiezen 1%-sterftekans Onbeperkt

Brede herwaarderingsregime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Oudedagslijfrente Vrij te kiezen Levenslang Onbeperkt
Tijdelijke oudedagslijfrente Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of later Minimaal 5 jaar € 20.479 per jaar
Overbruggings-lijfrente Vrij te kiezen Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of pensioendatum € 63.288 per jaar

Huidig regime

Lijfrentevormen Ingangsdatum Looptijd Max. uitkering
Oudedagslijfrente Uiterlijk kalenderjaar bereiken 70-jarige leeftijd Levenslang Onbeperkt
Tijdelijke oudedagslijfrente Kalenderjaar van bereiken 65-70 jarige leeftijd Minimaal 5 jaar € 20.479 per jaar
Overbruggings-lijfrente Vrij te kiezen Kalenderjaar van bereiken 65-jarige leeftijd of pensioendatum € 63.288 per jaar

uitleg 1%-sterftekanscriterium

Het 1%-sterftekanscriterium houdt in dat de kans op overlijden binnen de verzekeringsduur statistisch gezien minimaal 1% moet bedragen. De feitelijke duur per geval verschilt op basis van leeftijd en geslacht. Voor een vrouw van 18 ligt deze rond de 21 jaar, voor een man van 60 is een duur van 1 jaar voldoende.

 

Copyright © 2007-2014   Over banksparenkeuze.nl - Voorwaarden - Privacy  - Begrippenlijst - RSS-Feed  - Twitter  - Sitemap